Pla de Foment Lector.
Projecte de Planificació i Instauració

Definició de directrius clares i ben planificades per tal d'elaborar un PFL adaptat a cada centre, que ens permetran elaborar uns instruments de control i avaluació adequats i amb les quals el personal sàpiga com ha d'actuar i quines són les seues responsabilitats.

L’experiència ens diu que els Plans de Foment Lector existents en la gran majoria dels centres educatius són una enumeració d’activitats, més o menys extensa, on no es té en compte cap tipus de gestió per a dur-les endavant. Com a conseqüència, la majoria de vegades, gran part d’aquestes activitats es queden per fer o es desenvolupen malament. La nostra proposta és realitzar-ho de manera totalment inversa: proporcionem les passes i les accions a executar per tal de treballar d’una manera estructurada, ordenada i coordinada. La definició i l’execució de les activitats és tan sols un apartat més dins d’un esquema on trobem punts tant o més importants que aquest i que són indispensables per a dur endavant un bon Pla de Foment Lector, com una avaluació inicial per conéixer la situació del foment de la lectura en el centre i les prioritats dels interessats, la creació d’un sistema d’indicadors adequat per avaluar el PFL, l’adequació tant de les biblioteques d’aula com de la biblioteca

central, la creació d’un sistema de comunicació adient per informar tant al centre com a entitats externes de tot allò relacionat amb el PFL i altres accions de suport, com l’elaboració d’un pressupost i la consideració de necessitats de formació del personal en foment lector, cas que siga necessari.

Així doncs, presentem una estructura a partir de la qual modelar un Pla de Foment Lector totalment adaptat a cada centre, on prestem especial importància a la gestió dels interessats (alumnes, famílies, professors, entitats externes, etc.) i les seues expectatives, a l’assignació de responsabilitats i la temporalització de les diferents accions, a l’assegurament de la qualitat, a les comunicacions i on tenim en compte els problemes que poden sorgir i les solucions que hauríem d’adoptar.

Exemple EDT Pla de Foment Lector