Millora de la Gestió d’un Centre Educatiu.
Projecte de Planificació i Instauració

Major eficiència i efectivitat en els processos i una millora en la gestió que ens permetrà instaurar una vertadera cultura de millora contínua, augmentar el compromís entre la institució i les parts interessades i tenir la millor estructura possible per donar suport al procés d’ensenyament.

Els processos de gestió d’un centre educatiu són el suport del seu funcionament; difícilment els professionals podran treballar de la millor manera possible si l’entorn no és l’adequat. En aquest projecte és defineixen les accions necessàries per a l’obtenció de l’estructura de gestió més adequada per a cada centre en concret. Una estructura que serà estable davant de canvis en l’equip directiu i professorat, recolzada pels documents necessaris i consensuada per tots els grups d’interessats. I ho aconseguim tenint en compte que l’èxit ha d’estar basat en l’augment de la implicació i satisfacció de tots els interessats, l’optimització dels recursos econòmics i la racionalització de les despeses, la motivació del personal de la institució i la comunicació correcta de tots els avanços i esforços que es fan, per tractar de recuperar el prestigi social dels professors davant de la societat.

Dins de les passes que hem contemplat per crear la nova estructura de gestió, incloem una primera avaluació per conéixer la situació inicial del centre —coneix-te a tu mateix, coneix les teues limitacions

i després, supera-les—, l’establiment de l’estratègia que es vol prendre, la creació d’un sistema d’indicadors adequat per avaluar la gestió del centre, la millora de la gestió econòmica, la millora del funcionament del departament administratiu cas que faça falta i una sèrie d’accions addicionals com el llançament d’un sistema de no conformitats, un sistema de traçabilitat de l’alumnat o la inclusió d’altres projectes com la planificació i instauració d’un Pla de Foment Lector.

Tot açò seguint l’estàndard de Direcció i Gestió de Projectes del PMI (Project Management Institute) i tenint en compte els grups de processos i les àrees de coneixement estipulades en el PMBOK (Project Management Body of Knowledge), seleccionant els processos adequats per aconseguir els objectius, complint els requisits per poder satisfer les expectatives dels interessats i equilibrant les demandes relatives a l’abast, temps, cost, qualitat, recursos i riscs per tal d’aconseguir l’estructura de gestió més adient per a cada centre.

Exemple EDT Millora Gestió